Elävän kulttuurin kaupunki

Taide ja kulttuuri ovat Helsingin sydän. Kulttuuriala on haastavassa tilanteessa ja nyt on turvattava sen toimintamahdollisuudet. Taiteilijoiden toimeentuloon on saatava uudenlaisia ratkaisuja ja kaupungin on tarjottava taiteilijoille tiloja ja mahdollisuuksia taiteen tekemiseen. Kulttuuriavustusten jako pitää tapahtua reiluin perustein. 

Taataan kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osallista taiteeseen ja kulttuuriin. Lisää taidetta kaduille ja julkisiin tiloihin, myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, opetukseen ja kasvatukseen! Ihmisten on oltava mahdollista osallistua kulttuuritapahtumiin riippumatta tulotasostaan. 

Uusia taidemuotoja ja soveltavaa taidetta pitää tukea vakiintuneiden taidemuotojen ohella, eikä asettaa näitä vastakkain.

Taideaineiden asemaa pitää vahvistaa peruskoulussa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee myös olla oikeus harrastaa taiteita.

Yhdenvertainen kaupunki

On varmistettava, että kaupungin henkilökunnassa näkyy Helsingin monimuotoisuus eivätkä rekrytointikäytännöt tai työpaikkojen toimintatavat ole syrjiviä. Kaupungin tiloissa ja toiminnassa on parannettava esteettömyyttä ja noudatettava turvallisemman tilan periaatteita.

Kotihoidontuen kuntalisä yli 1-vuotiaille on palautettava. Tuesta leikkaaminen ei helpota pienituloisten vanhempien tai pienituloisten naisten tilannetta.

On laadittava kunnianhimoinen palkkaohjelma palkkatasa-arvon toteutumiseksi.

Kaupungin tulee ottaa ohjenuoraksi syrjimättömyys ja rasismin vastaisuus kaikessa toiminnassaan. Kaupungin on toimittava aktiivisesti syrjinnän ja eriarvoisuuden kitkemiseksi ja kaikki helsinkiläiset on saatava osalliseksi heitä koskevaan päätöksentekoon.

Väkivaltaa kokeneiden (ja väkivallantekijöille suunnattujen) palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti.