Yhdenvertaisuutta ja kulttuuria

Kulttuurin ja taiteen osuutta valtion budjetissa on nostettava yhteen prosenttiin. 

Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurin saavutettavuus erilaisille ihmisryhmille on huomioitava niin kulttuuripalveluissa kuin muualla yhteiskunnassa. Taataan kaikille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua: lisää taidetta kaduille ja julkisiin tiloihin, myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, opetukseen ja kasvatukseen! Ihmisten on oltava mahdollista osallistua kulttuuritapahtumiin riippumatta tulotasostaan. 

Uusia taidemuotoja ja soveltavaa taidetta pitää tukea vakiintuneiden taidemuotojen ohella, eikä asettaa näitä vastakkain.

Taideaineiden asemaa pitää vahvistaa peruskoulussa. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulee myös olla oikeus harrastaa taiteita.

Perusturvan tasoa on nostettava. 

Rasismiin ja syrjintään on puututtava aktiivisin toimin niin koulutuksessa, palveluissa kuin lainsäädännössä.

Juridisen sukupuolen määrittelemisen oikeus on ulotettava alaikäisiin, ei-binäärisyys on huomioitava lainsäädännössä ja intersukupuolisten oikeudet on turvattava. 

Perheiden ja lähisuhteiden monimuotoisuus on huomioitava palveluissa ja lainsäädännössä. 

Saamelaisten ja romanien syrjintään on puututtava ja heidän oikeutensa on turvattava.

On laadittava kunnianhimoinen palkkaohjelma palkkatasa-arvon toteutumiseksi.

Väkivaltaa kokeneiden (ja väkivallantekijöille suunnattujen) palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti.